Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i informacji podanych w e-mailu rejestracyjnym Warsztatów zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

UWAGA:
Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników konferencji jest S`ART PRODUCTION z siedzibą w Krakowie (kod: 31-101), Plac Na Groblach 6/6

Podanie Danych w toku rejestracji jest warunkiem rejestracji uczestnika Konferencji.
Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Warsztatów na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).; - wykonanie obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z realizacją Warsztatów, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). - a po upływie wskazanego okresu Dane zostaną zniszczone.

Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres S`ART PRODUCTION.
Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres S`ART PRODUCTION

© Copyright 2023 S'ART Production - All Rights Reserved